symfony/symfony Security Advisories for v2.7.40 (13)