symfony/symfony Security Advisories for v2.0.19 (21)