symfony/symfony Security Advisories for v2.8.22 (24)