symfony/symfony Security Advisories for v4.0.8 (20)