symfony/symfony Security Advisories for v6.0.0-BETA3 (4)