symfony/symfony Security Advisories for v5.4.19 (4)