symfony/symfony Security Advisories for v3.4.38 (4)