symfony/symfony Security Advisories for v6.1.8 (4)