symfony/symfony Security Advisories for 2.4.x-dev (13)