symfony/symfony Security Advisories for 2.4.x-dev (16)