symfony/symfony Security Advisories for v6.3.4 (3)