symfony/symfony Security Advisories for v5.4.8 (4)