symfony/symfony Security Advisories for v3.1.8 (21)