symfony/symfony Security Advisories for v2.8.31 (20)