symfony/symfony Security Advisories for v4.0.4 (21)