symfony/symfony Security Advisories for v4.0.0-RC1 (21)