symfony/symfony Security Advisories for v4.2.12 (5)