symfony/symfony Security Advisories for v3.4.6 (21)