symfony/symfony Security Advisories for v3.0.2 (22)