symfony/symfony Security Advisories for v4.4.34 (4)