symfony/symfony Security Advisories for v4.3.9 (6)