symfony/symfony Security Advisories for v2.5.12 (13)