symfony/symfony Security Advisories for v4.4.15 (5)