symfony/symfony Security Advisories for v4.0.6 (21)