symfony/symfony Security Advisories for v4.4.7 (6)