symfony/symfony Security Advisories for v5.1.8 (5)