symfony/symfony Security Advisories for v2.2.11 (16)