symfony/symfony Security Advisories for v3.0.0-BETA1 (25)