symfony/symfony Security Advisories for v2.3.4 (21)