symfony/symfony Security Advisories for v3.4.39 (4)