symfony/symfony Security Advisories for v6.0.3 (5)