symfony/symfony Security Advisories for v3.4.3 (21)