symfony/symfony Security Advisories for v2.0.18 (20)