symfony/symfony Security Advisories for v5.4.0-BETA3 (4)