symfony/symfony Security Advisories for v2.7.12 (19)