symfony/symfony Security Advisories for v6.1.1 (4)