symfony/symfony Security Advisories for v5.3.9 (6)