symfony/symfony Security Advisories for v2.7.19 (18)