symfony/symfony Security Advisories for v5.4.28 (2)