symfony/symfony Security Advisories for v4.3.7 (5)