symfony/symfony Security Advisories for v5.4.0 (4)