symfony/symfony Security Advisories for v2.5.11 (14)