symfony/symfony Security Advisories for v3.2.7 (21)