symfony/symfony Security Advisories for v2.3.6 (20)