symfony/symfony Security Advisories for v4.3.6 (5)