symfony/symfony Security Advisories for v5.4.7 (4)