symfony/symfony Security Advisories for v6.3.5 (3)