symfony/symfony Security Advisories for v5.4.25 (2)