symfony/symfony Security Advisories for v4.3.2 (5)