symfony/symfony Security Advisories for v3.4.15 (11)