symfony/symfony Security Advisories for v4.4.4 (8)